Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Volleybollklubben Westan
Kungsbacka
POLICYS KOPPLADE TILL VÄRDEGRUND
 
Policy för förhållningssätt till psykiskt och fysiskt våld

  

Volleybollklubben Westans verksamhet vilar på de tre grundpelarna; vi har kul, vi är schyssta mot varandra och vi tränar volleyboll och blir svettiga. Detta har vi med oss i allt vi gör; på träning, på match, i styrelserummet och i bemötandet med varandra. 

 

Vår verksamhet genomsyras av glädje och gemenskap där alla ska vara trygga och känna sig respekterade och inkluderade. Detta gäller i samtliga åldersgrupper från de yngsta deltagarna till de äldsta.   

  

Alla känna sig trygga och må bra och psykiskt och fysiskt våld ska inte förekomma. Verksamheten ska bedrivas enligt barnkonventionen. 

 

Psykiskt våld 

Volleybollklubben Westan har nolltolerans mot psykiskt våld, till exempel: 

-       Kränkningar 

-       Trakasserier 

-       Diskriminering 

-       Hot 

-       Mobbing 

-       Obscena gester 

-       Grovt språk (svordomar, könsord osv.) 

-       m.m 

 

Nolltolerans gäller för spelare, ledare, styrelse och föräldrar.

 

Fysiskt våld 

Volleybollklubben Westan har nolltolerans mot fysiskt våld, till exempel: 

-       Slag 

-       Sparkar 

-       Knuffar 

-       Skallningar 

-       m.m 

 

Nolltolerans gäller för spelare, ledare, styrelse och föräldrar.  

  

Sexuella övergrepp 

Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra, mot den utsatta personens vilja.  

 

Volleybollklubben Westan följer Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp som syftar till att förstärka skyddet av barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, utnyttjande och trakasserier inom idrotten. Den utgår från gällande lagstiftning, Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv. 

  

Exempel på sexuella övergrepp:  

-       Att någon tar på ens kropp med händerna, munnen eller könet på ett obehagligt sätt eller så att man blir rädd. 

-       Att någon pratar med en eller tittar på en på ett sexuellt sätt som man upplever som obehagligt. 

-       Att tvingas se på när någon gör något sexuellt, till exempel visar sitt kön. 

-       Att någon gör något sexuellt mot en när man inte kan uttrycka sin vilja eller kan skydda sig. Till exempel för att man sover, är sjuk, är onykter, drogpåverkad, eller har någon funktionsnedsättning. 

-       Att någon utnyttjar att han eller hon har ett överläge och får en att känna att man måste ställa upp på sex. 

-       Att bli fotograferad eller filmad med eller utan kläder i ett sexuellt syfte om det är emot ens vilja eller om man är under 15 år. 

-       En vuxen som tittar på utan att ingripa när någon utsätts gör sig i många fall också skyldig till övergrepp. 

 

För mer information se Riksidrottsförbundets 

hemsida :http://www.rf.se/Tryggidrott/Sexuellaovergrepp/ 

 

Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten: 

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/tryggidrott/vagledande_policy_ov ergrepp.pdf 

 

Policy mot sexuella övergrepp inom idrotten:

http://www.svenskidrott.se/globalassets/svenskidrott/dokument/undersidor/barn-ochungdomsidrott/policy-mot-sexuella-overgrepp-inom-idrotten.pdf 

 

  

Nolltolerans gäller för spelare, ledare, styrelse och föräldrar.

Policy för jämställdhet och mångfald
Allas rätt att vara med 

  

Vår förening är för alla. Vi är övertygade om att volleyboll och idrott utvecklar alla människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Med mångfald avses en blandning av människor med olika kunskaper, färdigheter, erfarenheter, bakgrunder och personligheter. Vi tar tillvara den kreativitet och det mervärde som ryms i samspelet mellan olikheter.   

 

Alla har rätt att vara med i Volleybollklubben Westan. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, fysiska och psykiska funktionsvarianter, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller könsuttryck/könsidentitet, får vara med i vår idrottsverksamhet. Nybörjare är alltid välkomna i våra barn- och ungdomsgrupper. Vi välkomnar till befintliga grupper, och också nya initiativ till nya grupper. 

 

Idrotten är lika viktig för kvinnor som för män, för flickor som för pojkar. Och alla är lika viktiga för idrotten. Därför finns det hos oss jämställdhet mellan könen. I de yngre åldersgrupperna är pojkar och flickor tillsammans, när barnen/ungdomarna blir äldre kan det finnas fysiska förutsättningar att i högre åldrar tränings- och tävlingsmässigt skilja på män och kvinnor. Men i VK Westan finns det lika möjligheter för alla att utöva idrott vilket innebär att all idrott värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist. All verksamhetsplanering sker utifrån ett medvetet jämställdhetsperspektiv. Uppdrag fördelas och utformas också så att både kvinnor och män kan medverka. 

 

I Volleybollklubben Westan:  

  

-  ska verksamheten bedrivas enligt barnkonventionen. 

 

-  ska alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, fysiska och psykiska funktionsvarianter religion, ålder, kön, sexuell läggning eller könsuttryck/könsidentitet få delta i föreningens aktiviteter.  

 

-  har alla har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att bli behandlade med respekt oavsett nationalitet, etnisk ursprung, psykiska och fysiska funktionsvarianter, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller könsuttryck/könsidentitet. 

 

-  accepteras ingen form av diskriminering p g a nationalitet, etnisk ursprung, psykiska och fysiska funktionsvarianter, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller könsuttryck/könsidentitet. 

 

-  behandlas alla lika när det gäller budget, träningsanläggningar, träningstider och massmedial uppmärksamhet.

 


Handlingsplan

Förebyggande åtgärder 

-       Vår värdegrund hålls levande och ska vara genomarbetad och förankrad hos föreningens ledare, spelare, föräldrar och styrelse 

-       Värdegrunden gås igenom med samtliga ledare en gång per år

-       Värdegrunden gås igenom på föräldramöten vid säsongsstart

-       Värdegrunden skickas ut till samtliga medlemmar en gång per år via mail.

-       Värdegrunden gås igenom i alla träningsgrupper en gång per år. 

-       Vid varje träning för yngre barn pratar vi om att vara schyssta kompisar och om vad det innebär. 

-       Alla barn- och ungdomsgrupper från 7 år och uppåt har en gång per år ett tillfälle tillsammans med SISU Idrottsutbildarna inom studiesatsningen Värdefullt –

Vi är alltid minst två vuxna på plats vid verksamhet för barn och ungdom. 

-       Alla ledare och styrelsemedlemmar ska genomgå den webbbaserade utbildningen Trygga möten. Vi uppmuntrar även föräldrar att gå den. 

-       Vuxna agerar som föredömen och är uppmärksamma och lyhörda för att kunna ingripa direkt om något sker som bryter mot policyn. 

 

Åtgärder 

Vid misstanke eller upptäckt av att värdegrunden inte följs ska alltid en skyndsam bedömning göras. 

  

Om någon i föreningen skulle uppleva eller om någon annan i föreningen upptäcker någon av de ingående delarna i värdegrunden.  

  

Åtgärd: Enskilt samtal görs med den som känner sig/blir utsatt samt med den som utsätter någon annan för någon typ av behandling som ingår i dessa kategorier som nämns ovan. Vid behov kommer även att målsman för både den utsatte och den som utsätter någon kontaktas. 

Ansvar: respektive ansvarig ledare. 

 

Åtgärd: Om situationen inte förbättrats efter att ovan nämnda åtgärder lämnas ärendet över till styrelsen för vidare åtgärder. Bedöms händelsen vara av brottslig karaktär ska en polisanmälan göras.  

 

Ansvar: Ledare och styrelsen  

 

Om någon i föreningen utsätts för grövre psykisk eller fysisk misshandel eller någon form av sexuella övergrepp.  

 

Åtgärd: Efter en skyndsam bedömning vad som är bäst för barnet beslutar styrelsen om den utpekade bör ta timeout tills frågan är utagerad. När frågan är utredd tar styrelsen beslut om åtgärder och eventuell uteslutning ur föreningen. Bedöms händelsen vara av brottslig karaktär ska en polisanmälan göras.  Ansvar: Styrelsen