Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Volleybollklubben Westan
Kungsbacka
Policy för förhållningssätt till psykiskt och fysiskt våld
Volleybollklubben Westans verksamhet vilar på de tre grundpelarna; vi har kul, vi är schyssta mot varandra och vi tränar volleyboll och blir svettiga. Detta har vi med oss i allt vi gör; på träning, på match, i styrelserummet och i bemötandet med varandra.

Vår verksamhet genomsyras av glädje och gemenskap där alla ska vara trygga och känna sig respekterade och inkluderade. Detta gäller i samtliga åldersgrupper från de yngsta deltagarna till de äldsta.

Alla känna sig trygga och må bra och psykiskt och fysiskt våld ska inte förekomma. Verksamheten ska bedrivas enligt barnkonventionen.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
- Vår värdegrund hålls levande och ska vara genomarbetad och förankrad hos föreningens ledare, spelare, föräldrar och styrelse
- Denna policy gås igenom med samtliga ledare en gång per år
- Policyn gås igenom på möte med samtliga pojkar och flickor i minst en av åldersgrupperna 10-12 år en gång per år.
- Vid varje träning för yngre barn pratar vi om att vara schyssta kompisar och om vad det innebär.
- Alla barn- och ungdomsgrupper från 7 år och uppåt har en gång per år ett tillfälle tillsammans med SISU Idrottsutbildarna inom studiesatsningen Värdefullt
- Vi är alltid minst två vuxna på plats vid verksamhet för barn och ungdom.
- Alla ledare och styrelsemedlemmar ska genomgå den webbbaserade utbildningen Trygga möten. Vi uppmuntrar även föräldrar att gå den.
- Vuxna agerar som föredömen och är uppmärksamma och lyhörda för att kunna ingripa direkt om något sker som bryter mot policyn.

PSYKISKT VÅLD
Volleybollklubben Westan har nolltolerans mot psykiskt våld, till exempel:
- Kränkningar
- Trakasserier
- Diskriminering
- Hot
- Mobbing
- Obscena gester
- Grovt språk (svordomar, könsord osv.)
- m.m

Nolltolerans gäller för spelare, ledare, styrelse och föräldrar.

FYSISKT VÅLD

Volleybollklubben Westan har nolltolerans mot fysiskt våld, till exempel:

-       Slag

-       Sparkar

-       Knuffar

-       Skallningar

-       m.m

 

Nolltolerans gäller för spelare, ledare, styrelse och föräldrar.

 

SEXUELLA ÖVERGREPP

Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra, mot den utsatta personens vilja.

 

Volleybollklubben Westan följer Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp som syftar till att förstärka skyddet av barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, utnyttjande och trakasserier inom idrotten. Den utgår från gällande lagstiftning, Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv.

 

Exempel på sexuella övergrepp:

-       Att någon tar på ens kropp med händerna, munnen eller könet på ett obehagligt sätt eller så att man blir rädd.

-       Att någon pratar med en eller tittar på en på ett sexuellt sätt som man upplever som obehagligt.

-       Att tvingas se på när någon gör något sexuellt, till exempel visar sitt kön.

-       Att någon gör något sexuellt mot en när man inte kan uttrycka sin vilja eller kan skydda sig. Till exempel för att man sover, är sjuk, är onykter, drogpåverkad, eller har någon funktionsnedsättning.

-       Att någon utnyttjar att han eller hon har ett överläge och får en att känna att man måste ställa upp på sex.

-       Att bli fotograferad eller filmad med eller utan kläder i ett sexuellt syfte om det är emot ens vilja eller om man är under 15 år.

-       En vuxen som tittar på utan att ingripa när nå­gon utsätts gör sig i många fall också skyldig till övergrepp.

 

För mer information se Riksidrottsförbundets hemsida :http://www.rf.se/Tryggidrott/Sexuellaovergrepp/

 

Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten:

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/trygg-idrott/vagledande_policy_overgrepp.pdf

 

Policy mot sexuella övergrepp inom idrotten:

http://www.svenskidrott.se/globalassets/svenskidrott/dokument/undersidor/barn--och-ungdomsidrott/policy-mot-sexuella-overgrepp-inom-idrotten.pdf

 

Nolltolerans gäller för spelare, ledare, styrelse och föräldrar.

 

ÅTGÄRDER

Vid misstanke eller upptäckt av psykiskt och fysiskt våld eller sexuella övergrepp ska alltid en skyndsam bedömning göras.

 

Om någon i föreningen skulle uppleva eller om någon annan i föreningen upptäcker psykiskt eller fysiskt våld.

Åtgärd: Enskilt samtal görs med den som känner sig/blir utsatt samt med den som utsätter någon annan för någon typ av behandling som ingår i dessa kategorier som nämns ovan. Vid behov kommer även att målsman för både den utsatte och den som utsätter någon kontaktas.

Ansvar: respektive ansvarig ledare.

 

Åtgärd: Om situationen inte förbättrats efter att ovan nämnda åtgärder lämnas ärendet över till styrelsen för vidare åtgärder.

Ansvar: Ledare och styrelsen

 

Om någon i föreningen utsätts för grövre psykisk eller fysisk misshandel eller någon form av sexuella övergrepp.

Åtgärd: Efter en skyndsam bedömning vad som är bäst för barnet beslutar styrelsen om den utpekade bör ta timeout tills frågan är utagerad. När frågan är utredd tar styrelsen beslut om åtgärder och eventuell uteslutning ur föreningen. Bedöms händelsen vara av brottslig karaktär ska en polisanmälan göras.

Ansvar: Styrelsen