Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Volleybollklubben Westan
Kungsbacka
Policy för jämställdhet och mångfald – Allas rätt att vara med
Vår förening är för alla. Vi är övertygade om att volleyboll och idrott utvecklar alla människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Med mångfald avses en blandning av människor med olika kunskaper, färdigheter, erfarenheter, bakgrunder och personligheter. Vi tar tillvara den kreativitet och det mervärde som ryms i samspelet mellan olikheter.

Alla har rätt att vara med i Volleybollklubben Westan. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, fysiska och psykiska funktionsvarianter, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller könsuttryck/könsidentitet, får vara med i vår idrottsverksamhet. Nybörjare är alltid välkomna i våra barn- och ungdomsgrupper. Vi välkomnar till befintliga grupper, och också nya initiativ till nya grupper.

Idrotten är lika viktig för kvinnor som för män, för flickor som för pojkar. Och alla är lika viktiga för idrotten. Därför finns det hos oss jämställdhet mellan könen. I de yngre åldersgrupperna är pojkar och flickor tillsammans, när barnen/ungdomarna blir äldre kan det finnas fysiska förutsättningar att i högre åldrar tränings- och tävlingsmässigt skilja på män och kvinnor. Men i VK Westan finns det lika möjligheter för alla att utöva idrott vilket innebär att all idrott värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist. All verksamhetsplanering sker utifrån ett medvetet jämställdhetsperspektiv. Uppdrag fördelas och utformas också så att både kvinnor och män kan medverka.

I VOLLEYBOLLKLUBBEN WESTAN:

- ska verksamheten bedrivas enligt barnkonventionen.

- ska alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, fysiska och psykiska funktionsvarianter religion, ålder, kön, sexuell läggning eller könsuttryck/könsidentitet få delta i föreningens aktiviteter.

- har alla har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att bli behandlade med respekt oavsett nationalitet, etnisk ursprung, psykiska och fysiska funktionsvarianter, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller könsuttryck/könsidentitet.

- accepteras ingen form av diskriminering p g a nationalitet, etnisk ursprung, psykiska och fysiska funktionsvarianter, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller könsuttryck/könsidentitet.

- behandlas alla lika när det gäller budget, träningsanläggningar, träningstider och massmedial uppmärksamhet.

Vi är alla i klubben gemensamt ansvariga för att policyn efterlevs: spelare, ledare, styrelse och föräldrar.